Privacyverklaring

Leesoffensief Brabant verwerkt jouw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. De regels over het beschermen van jouw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet. Hieronder vind je de privacyverklaring van Leesoffensief Brabant, een initiatief van de Brabantse Bibliotheken en Cubiss. Deze verklaring beschrijft hoe Leesoffensief Brabant omgaat met persoonsgegevens, die worden verkregen voor het organiseren en uitvoeren van bijeenkomsten.

Privacybeleid

Leesoffensief Brabant is zich bewust van haar verantwoordelijkheid bij het verwerken van persoonsgegevens. Leesoffensief Brabant wil dat iedereen van wie persoonsgegevens door of in opdracht van haar worden verwerkt erop kan vertrouwen dat dit op een zorgvuldige en rechtmatige manier gebeurt. Leesoffensief Brabant verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de daaruit voortvloeiende  privacyregels.

Verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens, die Leesoffensief Brabant in het kader van de bijeenkomsten verwerkt, zijn:

  • naam organisatie, naam, functie en e-mailadres contactpersoon

Leesoffensief Brabant verwerkt deze persoonsgegevens voor:

  • het organiseren van de bijeenkomst; 
  • het voeren van de administratie en andere activiteiten van intern beheer; 
  • om contact op te kunnen nemen en te reageren op gestelde vragen;
  • om te informeren over de bijeenkomsten;

Leesoffensief Brabant verwerkt ook persoonsgegevens als wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Leesoffensief Brabant bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en bewaard. De persoonsgegevens worden uiterlijk 1 jaar na de bijeenkomst gewist met uitzondering van de openbare organisatiegegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Leesoffensief Brabant verstrekt je gegevens uitsluitend aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen dat zij zich ook houden aan de eisen die de AVG stelt, zoals ten aanzien van de beveiliging en van de vertrouwelijkheid van je gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heb je het recht om je aan ons gegeven toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Leesoffensief Brabant en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van jouw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@leesoffensiefbrabant.nl. We reageren binnen vier weken op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Leesoffensief Brabant neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@leesoffensiefbrabant.nl.

Contactgegevens

Leesoffensief Brabant, een initiatief van Cubiss en Brabantse Bibliotheken

Statenlaan 4, 5042 RX Tilburg